โรงเรียนประจำ

กฎระเบียบนักเรียนประจำ

ระเบียบหอพัก

• นักเรียนทุกคนต้องออกจากหอพัก พร้อมอุปกรณ์การเรียน ซึ่งต้องจัดเตรียมตั้งแต่ตอนกลางคืน ทุกเช้าช้าสุด เวลา 8.00 น และจะกลับเข้าหอได้ใน เวลา 12.45 น
ทุกคนต้องออกจากหอเวลา 13.45 น และ หอจะปิดเวลา 14.00
นักเรียนกลับเข้าหออีกครั้งเวลา 17.30 – 18.30 น
และกลับเข้าหอได้อีกครั้งเวลา 20.30 น
ไปปิดทุกหอเวลา 11.00น
• ห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานในห้องนอน
• ห้ามมีอาวุธ และไฟแช๊คไม้ขีด
• ห้ามนอนบนเตียงของคนอื่น หรือนำของไปไว้บนเตียงที่ว่าง
• ห้ามใช้ computer หรือทำเสียงรบกวนผู้อื่น

กิจวัตรประจำวัน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ สัปดาห์แรกของมิถุนายน ถึง สัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคม
ภาคเรียนที่ ๒ สัปดาห์สุดท้ายของกันยายน ถึง กลางธันวาคม
ภาคเรียนที่ ๓สัปดาห์ที่สองของมกราคม ถึง สัปดาห์แรกของเมษายน

แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน ๒๐ คน เพื่อให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่จากคณาจารย์อย่างทั่วถึง
เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เข้าเรียนภาคเช้า
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เข้าเรียนภาคบ่าย
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัดของนักเรียนตามระดับชั้น
โรงเรียนจัดอาหารสำหรับนักเรียนไป-กลับ ๒ มื้อ และ ๓ มื้อสำหรับนักเรียนประจำ