เตรียมอนุบาลและอนุบาล

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิสัยทัศน์นำศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิตตามแบบวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งของไทยและสากล เสริมทักษะทางด้านภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1

เปิดภาคเรียน ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนสิงหาคม

ปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณปลายเดือนสิงหาคม – กลางเดือนกันยายน

ภาคเรียนที่ 2

เปิดภาคเรียน ประมาณกลางเดือนกันยายน – กลางเดือนธันวาคม

ปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณกลางเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมกราคม

ภาคเรียนที่ 3

เปิดภาคเรียน ประมาณต้นเดือนมกราคม – ต้นเดือนเมษายน

ปิดภาคเรียนที่ 3 ประมาณต้นเดือนเมษายน

ab2435_59ab89bb4bf149f3965e13dd779c777d_mv2_d_1773_1330_s_2
ptvdg5
ab2435_ea9578224ffb4e51bf4c51e3cdca50d8_mv2_d_2048_1536_s_2
ab2435_d001c35f3049446b94c9a4a974155a3b_mv2_d_1773_1330_s_2

วันและเวลาเรียน

 

ระดับเตรียมอนุบาล | ระดับอนุบาล 1 – 3 :

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:00 น.

เครื่องแบบนักเรียน

 
ชุดนักเรียนอนุบาล 1-3
ชุดพละอนุบาล 1-3

กิจกรรมล่าสุด