Patravadi School

 
Welcome to

We employ art as a tool for learning, in order to build the capacity of students. Academic Curriculum : Core Curriculum for Basic Education, Ministry of Education in 2551.

ptvdg2
ptvdg6
ptvdg3
ptvdg4

School Calendar

Semester 2020-2021

2 July / School Break 27 Sep - 2 Oct

School Activities

 
Patravadi School HuaHin

Patravadi School

​ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษย์ และการ พัฒนามนุษย์คือการให้การศึกษา ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาการและนำมาปฏิบัติได้ อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างมีความสุข

ผนวกกับประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านศิลปะการแสดง และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากให้กับประเทศไทย คุณภัทราวดี มีชูธน จึงได้รวบรวม ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และสานุศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามความถนัดเพื่อให้ค้นหาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาชีพ