คุณครูผู้บริหาร

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_0995

ดร.ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)

ผู้รับใบอนุญาต

st2

ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ (ครูหลุยส์)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

IMG_1149

นางกนิษฐา สุขสวัสดิ์ชน (ครูตุ๊กตา)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูแผนกเตรียมอนุบาลและอนุบาล

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_1156

นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์ (ครูตา)

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

IMG_1129

นางสาวณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม (ครูรุ้ง)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

IMG_1154

นางสาวนที จงมีสุข (ครูมะระ)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1

IMG_1194

นางสาวสุนิสา จันทร์ดี (ครูนุ่น)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 และครูวิชาศิลปะ

IMG_1153

นางสาวอังคณา ณ ลำปาง (ครูแนน)

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1155

นางสาวอทิติยา กล่ำทอง (ครูฝ้าย)

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

คุณครูแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

IMG_1199

นายเบนจามิน โอลิเวอร์ ดักลาส ดีคอน

(ครูเบน) ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1197

นางสาวเคริส์ตี้ เฮนรี่ (ครูเคริส์ตี้)

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1198

นางสาวนฤมล ชวงค์วัฒนา (ครูบี)

ครูวิชาภาษาไทย

IMG_0995

ดร.ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1052

นายสกล สุชาตวุฒิ (ครูต้อม)

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1145

นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์ (ครูป๊อป)

ครูวิชาภาษาไทย

IMG_1152

นางสุนศา เกตุทา (ครูเบ็นซ์)

ครูวิชาคณิตศาสตร์

IMG_1143

นางสาวจิราพร กัลยาบุตร (ครูเปียโน)

ครูวิชาวิทยาศาสตร์

IMG_1200

นายคเชนทร์ เพชรวงษ์ (ครูเชน)

ครูวิชาสังคมศึกษา

IMG_1138

Ms.Liu Changmei (ครูหลิว)

ครูวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา

IMG_1144

นายณัฐชัย คำจันทร์ (ครูโดโด้)

ครูวิชาศิลปะ

IMG_1141

นายขจรยศ ทาสา (ครูอิคคิว)

ครูวิชาดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียง

IMG_1068

นายธีรวิทย์ กลิ่นจุ้ย (ครูปุ๊ย)

ครูวิชาดนตรีไทย

IMG_1142

นายนฤฤทธิ์ ดวงไข (ครูโฟน)

ครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

IMG_1146

นายอดิศักดิ์ ทองแก้ว (ครูแหลม)

ครูวิชาพลศึกษา

crukk

นางสาวสาวิตรี นารี (ครูกุ๊กไก่)

ครูวิชากีฬาเทนนิส

IMG_1138

Ms.Liu Changmei (ครูหลิว)

ครูวิชาพู่กันจีน

กลุ่มวิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี และการแนะแนว

crumay

นางสาวภัทรวรินทร์ ทิมกุล (ครูเม)

ครูวิชาคหกรรม

IMG_1069

นายฉัตรดนัย รังษีบุตร (ครูดั๊ม)

ครูวิชาคอมพิวเตอร์

IMG_1220

นางสาวธนพร ใชยปาละ (ครูแจน)

ครูวิชาแนะแนว

IMG_1237

นายพิษณุ นำศิริโยธิน (ครูณุ)

ครูวิชางานไม้

คุณครูแผนกวิชาการ ทะเบียน วัดประเมินผล และกิจการนักเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_1068

นายธีรวิทย์ กลิ่นจุ้ย (ครูปุ๊ย)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

IMG_1154

นางสาวนที จงมีสุข (ครูมะระ)

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

IMG_0996

นางสาวปุณยภา ด่านวิไล (ครูส้มโอ)

หัวหน้าแผนก Hub Of Education HuaHin

IMG_1151

นางสาวอาณัติชยาภรณ์ ควรอักษร

(ครูเจเจ) ครูผู้ดูแลหอ

แผนกธุรการและเจ้าหน้าที่โรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_1218

นางสาวพรรณณี แจ่มสว่าง (คุณปุ้ย)

ฝ่ายบัญชีการเงินและบุคคล

IMG_1216

นางสาวสริญทร เย็นฉ่ำ (คุณย่า)

ฝ่ายการเงิน

IMG_0996

นางสาวปุณยภา ด่านวิไล (ครูส้มโอ)

ฝ่ายรับสมัคร

IMG_1217

นางสาวพรรณพร พูลเกษม (คุณฝน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

IMG_1215

นางสาวจุฑามาศ พรมอ่อน (คุณส้มแป้น)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

IMG_1069

นายฉัตรดนัย รังษีบุตร (ครูดั๊ม)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์