RULES

 
Patravadi School
 • นักเรียนทุกคนต้องประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม ระเบียบวินัย รักษาชื่อเสียงของตนเอง และโรงเรียน
 • นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อร่วมกันเคารพธงชาติ
 • นักเรียนที่มาถึงโรงเรียนแล้ว จะไม่สามารถออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้ปกครองที่ต้องการมาเยี่ยมนักเรียน ให้ติดต่อที่ห้องธุรการ ไม่อนุญาตให้พบที่ห้องเรียนหรือบนห้องพัก
 • กรณีผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนออกไปทำธุระหรือกลับก่อนเวลาเลิกเรียน ต้องแจ้งครูหรือเจ้าหน้าที่ และแสดงรายละเอียดในใบอนุญาตขอกลับบ้านที่ห้องธุรการ เจ้าหน้าที่จะนำนักเรียนมาพบผู้ปกครอง เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนผู้ปกครองจริง จึงอนุญาตให้กลับได้

ระเบียบการแต่งกาย

 • นักเรียน ชาย-หญิง แต่งเครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนด (สามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ โรงเรียนภัทราวดีหัวหิน ได้ทุกวันในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
 • อนุญาตให้ไว้ทรงผมตามชอบ สำหรับนักเรียนชายตัดผมได้ตามสมัยนิยม แต่ต้องไม่ยาวประบ่า
 • ห้ามทำสีผมที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น สีทอง สีแดง สีเขียว สีส้ม สีชมพู สีฟ้า เป็นต้น
ab2435_59ab89bb4bf149f3965e13dd779c777d_mv2_d_1773_1330_s_2
124120439_3862937350385819_9148098066709232557_n
247730949_4940940032585540_1375278109103175513_n
260186452_4978463352166541_1029299382110493387_n

การมาสายและการขาดเรียน

 
 • นักเรียนต้องมาเรียนทุกวันและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด หากไม่ครบจะมีมีสิทธิ์สอบ
 • นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาถือเป็นสาย 1 ครั้ง หากมาสาย 3 ครั้ง ถือเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง
 • การขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนมีสิทธิ์พิจารณาให้นักเรียนหยุดพักการเรียนในภาคเรียนนั้นและจะอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนถัดไป

การลากิจ และลาป่วย

 
 • ผู้ปกครองต้องแจ้งถึงสาเหตุของการขาดเรียนให้ทราบพร้อมเอกสารรับรองสาเหตุ แนบกับใบลาส่งครูประจำชั้นเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ
 • สำหรับนักเรียนที่เป็นโรคติดต่อ ต้องหยุดเรียนจนหายเป็นปกติจึงกลับมาเรียนได้
 • นักเรียนที่ป่วยหนัก ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับไปรักษาตัวที่บ้าน
 • นักเรียนที่ป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนจะให้การดูแลนักเรียนที่ห้องพยาบาล
 • หากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กฎระเบียบนักเรียนประจำ (ระเบียบหอหัก)

 
 • นักเรียนทุกคนต้องออกจากหอพัก พร้อมอุปกรณ์การเรียน ซึ่งต้องจัดเตรียมตั้งแต่ตอนกลางคืน
 • เช้า – ช้าสุดเวลา 08.00 น. และจะกลับเข้าหอได้ในเวลา 12.45 น.
 • กลางวัน – ทุกคนต้องออกจากหอเวลา 13.45 น. และหอจะปิดเวลา 14.00 น.
 • เย็น – กลับเข้าหออีกครั้งเวลา 17.30 – 18.30 น.
 • กลางคืน – กลับเข้าหอได้อีกครั้งเวลา 20.30 น.
 • หอปิดเวลา 11.00 น.
 • ห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานในห้องนอน
 • ห้ามมีอาวุธ, ไฟแช็ค และไม่ขีด
 • ห้ามนอนบนเตียงของคนอื่น หรือนำของไปวางไว้บนเตียงที่ว่าง
 • ห้ามใช้ Computer หรือทำเสียงรบกวนผู้อื่น

การจบการศึกษา

 

เมื่อนักเรียนผ่านการทดสอบและประเมินวิชาเลือกเสรี วิชาศิลปะทุก รวมทั้งมีผลการเรียนผ่านตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และจบช่วงขั้นสูงสุดของโรงเรียน

การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน

 
 • ขาดเรียนเกินกว่าที่โรงเรียนกำหนด หรือมาสายสม่ำเสมอ
 • ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
 • มีความผิดซ้ำหลังจากทำทัณฑ์บนแล้ว