ใช้ศิลปศาสตร์ในการเรียนรู้
เพื่อค้นพบความถนัด พัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

Mission of the School

 
Patravadi School
 1. Integrate theory and practice into teaching and learning to achieve knowledge and expertise.

 2. Encourage the students to discover their aptitudes and capacity without limit.

 3. Develop a liberal arts core curriculum and to facilitate the development of students by aptitude.

 4. Continual development for teachers and staff by personnel with expertise on curriculum development.

 5. Develop a system for managing site operations in order to make sure study in schools is effective.

 6. Create a lush natural environment within the school. Use mediums of instruction that help develop creativity and enhance the skills of the students.

ab2435_157174469e24453886897b3656b9c8df_mv2
ab2435_67212c699f524b548bcbdf40fd6e49ff_mv2_d_2048_1366_s_2
ab2435_e56198c38bd848cfb8892cd342aace35_mv2
ab2435_1a7d1a3ea455427ab24f5916ad8f911b_mv2

Our Mission

 
Patravadi School
 1. Provide activities that help students to develop physically, mentally, emotionally, socially and intellectually.

 2. Help students reach their fullest potential academically.

 3. Provide an environment and atmosphere conducive to student learning, using the Arts as a medium to convey and reinforce understanding in each subject.

 4. Expand Teachers’ knowledge and skills and use innovative teaching strategies. Establish lifelong friendships between teachers and students.

 5. Flexibility in management of the structure of the curriculum to best suit student learning.

 6. Each student and their education is important.

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
 1. ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นความรู้องค์รวมโดยมีศิลปศาสตร์เป็นพื้นฐา

 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดจนถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

 3. สร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและแนวคิดทางศิลปศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด

 4. ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ พัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมทักษะด้าน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Our Vision

 
Patravadi School
 1. Students recognize themselves and are able to link their knowledge with the community.
 2. Students can summarize and present academic knowledge in professional communities.
 3. Students have knowledge of language, mathematics, science, social studies, religion and culture of Thailand.
 4. Students can identify and utilize foreign language and technology higher education and the world.
 5. Students will possess basic life skills such as cooking, agriculture, management, dance, music, art, technology, linguistics, and Thai culture.
 6. Students feel safe and comfortable within the school environment.
 7. Students explore and discover, using modern tools and resources, that help develop creativity and skills.
 8. Teachers use the basic principles of the Ministry of Education paired with innovative activities and project-based learning.
 9. Students will develop a better understanding of happiness.
 10. Students can me e their potential and continue their education and careers.
 11. Students will demonstrate moral and ethical values.
 12. Students will have confidence and discipline and respect the principles of Buddhism as well as the Sufficiency Economy philosophy.
 13. Students possess ability to communicate ideas and solve problems.
 14. Students will exercise, understand nutrition, and maintain healthy lifestyles.
 15. Students recognize not only the significance of the King, but also his accomplishments and projects throughout the country.
 16. Students demonstrate an awareness of cultural preservation and conservation of Thai wisdom.
 17. Students will exhibit environmentally conscious habits and create positive change within society.
 18. Students will take pride in their own potential.