คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

1. คุณสุภาพร กำภู ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

2. คุณภัทราวดี มีชูธน

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

3. คุณมานพ มีจำรัส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดง

4. คุณหลุยส์ อัมสุทธิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

5. คุณสิริธร ศรีชลาคม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง

6. คุณกัญญา เทียมทัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบริหารสถานศึกษา

7. คุณตระหนักจิตต ทองมี

กรรมการผู้แทนครู

8. คุณเบญจวรรณ พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้แทนชุมชน

9. คุณอัญธันย์อร ทักษ์ธัญวุฒิ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

10. คุณอภิชญา ตรีชั้น

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

11. คุณสุภาพร กำภู ณ อยุธยา

กรรมการและเลชานุการ

ab2435_157174469e24453886897b3656b9c8df_mv2
ab2435_67212c699f524b548bcbdf40fd6e49ff_mv2_d_2048_1366_s_2
ab2435_e56198c38bd848cfb8892cd342aace35_mv2
ab2435_1a7d1a3ea455427ab24f5916ad8f911b_mv2

ที่ปรึกษาโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

1. นางอัจฉราวดี หอมเศรษฐี

อดีตประธาน คณะครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ดร.พิณธิรา สิงหลกะ

Ph. D French Literature Florida State University U.S.AM.A. Washington state University Foreign languages and Linguistics

ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียน

1. นางอัจฉราวดี หอมเศรษฐี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

2. นายมานพ มีจำรัส

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

"เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ สามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ มาผสมผสานในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันโลก และเติบโตเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาชีพ ดิฉันหวังว่า โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน แห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์บุคลากรที่มีความสำเร็จ และมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ด้วยความภาคภูมิใจ อยู่ในระดับแนวหน้า"

ภัทราวดี มีชูธน

ผู้ก่อตั้ง, ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน