ข้อบังคับของนักเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

คู่มือนักเรียนโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2566

ab2435_59ab89bb4bf149f3965e13dd779c777d_mv2_d_1773_1330_s_2
124120439_3862937350385819_9148098066709232557_n
247730949_4940940032585540_1375278109103175513_n
260186452_4978463352166541_1029299382110493387_n

การมาสายและการขาดเรียน

 
 • นักเรียนต้องมาเรียนทุกวันและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด หากไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบ
 • นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาถือเป็นสาย 1 ครั้ง หากมาสาย 3 ครั้ง ถือเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง
 • การขาดเรียนเกิน 3 วันติดต่อกัน ทางโรงเรียนมีสิทธิ์พิจารณาให้นักเรียนหยุดพักการเรียนในภาคเรียนนั้นและจะอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนถัดไป

การลากิจ และลาป่วย

 
 • ผู้ปกครองต้องแจ้งถึงสาเหตุของการขาดเรียนให้ทราบพร้อมเอกสารรับรองสาเหตุ แนบกับใบลาส่งครูประจำชั้นเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ
 • สำหรับนักเรียนที่เป็นโรคติดต่อ ต้องหยุดเรียนจนหายเป็นปกติจึงกลับมาเรียนได้
 • นักเรียนที่ป่วยหนัก ทางโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับไปรักษาตัวที่บ้าน
 • นักเรียนที่ป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนจะให้การดูแลนักเรียนที่ห้องพยาบาล
 • หากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กฎระเบียบนักเรียนประจำ (ระเบียบหอพัก)

 
 • นักเรียนทุกคนต้องออกจากหอพัก พร้อมอุปกรณ์การเรียน ที่จัดเตรียมตั้งแต่ตอนกลางคืน
 • เช้า – ออกจากหอไม่เกินเวลา 08:00 น. และจะกลับเข้าหอได้ในเวลา 12:45 น.
 • กลางวัน – ปิดหอพักเวลา 14:00 น.
 • เย็น – กลับเข้าหออีกครั้งเวลา 18:30 น.
 • กลางคืน – กลับเข้าหอได้อีกครั้งเวลา 20:30 น.
 • ห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานในห้องนอน
 • ห้ามมีอาวุธ, ไฟแช็ค และไม้ขีดไฟ
 • ห้ามนอนบนเตียงของคนอื่น หรือนำของไปวางไว้บนเตียงที่ว่าง
 • ห้ามใช้ Computer หรือทำเสียงรบกวนผู้อื่น

การจบการศึกษา

 

เมื่อนักเรียนผ่านการทดสอบและประเมินวิชาเลือกเสรี รวมทั้งมีผลการเรียนผ่านตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และจบช่วงขั้นสูงสุดของโรงเรียน

การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน

 
 • ขาดเรียนเกินกว่าที่โรงเรียนกำหนด หรือมาสายสม่ำเสมอ
 • ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
 • มีความผิดซ้ำหลังจากทำทัณฑ์บนแล้ว