ใช้ศิลปศาสตร์ในการเรียนรู้
เพื่อค้นพบความถนัด พัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

ภารกิจของโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
 1. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา
 2. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและพื้นฐาน วิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ
 3. จัดสภาพแวดล้อมสื่อและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ศิลปศาสตร์ เป็นสื่อในการถ่ายทอดและเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิชา
 4. พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ในการนำหลักการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการมาบูรณาการ ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
 6. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งการศึกษาแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
ab2435_157174469e24453886897b3656b9c8df_mv2
ab2435_67212c699f524b548bcbdf40fd6e49ff_mv2_d_2048_1366_s_2
ab2435_e56198c38bd848cfb8892cd342aace35_mv2
ab2435_1a7d1a3ea455427ab24f5916ad8f911b_mv2

พันธกิจของโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
 1. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดของตนเองและพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุด
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและแนวคิดทางศิลปศาสตร์เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด
 4. พัฒนาครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมทักษะด้าน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
 1. ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นความรู้องค์รวมโดยมีศิลปศาสตร์เป็นพื้นฐาน

 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดจนถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

 3. สร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและแนวคิดทางศิลปศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด

 4. ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ พัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญต่อหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเป็นธรรมชาติ มีสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมทักษะด้าน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน

 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
 1. นักเรียนรู้จักตนเองและสามารถเชื่อมโยงความรู้ของตนเองกับสังคมได้ อย่างเต็มศักยภาพ
 2. นักเรียนสามารถสรุปและนำเสนอความรู้ด้าน วิชาการ และ วิชาชีพ สู่ชุมชน
 3. ด้านวิชาการ นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 4. ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 5. ด้านวิชาชีพ นักเรียนมีทักษะความสามารถขั้นพื้นฐานของชีวิต เช่น การประกอบอาหาร, การเกษตร, การบริหารจัดการ, นาฎศิลป์, ดนตรี, ศิลปะ, เทคโนโลยี, ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ
 6. บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่นเป็นธรรมชาติ และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบถ้วน มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
 7. ครูสามารถนำหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนวัตกรรมการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอนมาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 8. มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
 9. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมายที่คาดหวังจะมีในตัวนักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
 10. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ,ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 11. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตเต็มศักยภาพ
 12. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุขนิสัยที่ดี รักการออกกำลังกาย
 13. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 14. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
 15. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง