ประวัติและความเป็นมา

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษย์ และการ พัฒนามนุษย์คือการให้การศึกษา ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาการและนำมาปฏิบัติได้ อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างมีความสุข ผนวกกับประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านศิลปะ การแสดง และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากให้กับประเทศไทย คุณภัทราวดี มีชูธน จึงได้รวบรวม ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และสานุศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามความถนัดเพื่อให้ค้นหาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาชีพ

 

บนพื้นที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่บนถนน เพชรเกษม ของคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ได้ถูกนำมาสร้าง เป็นโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน เพื่อให้การศึกษาระดับอนุบาล ประถม มัธยมอย่างมีคุณภาพแก่ เยาวชนไทย ตามความประสงค์ของท่าน ในโอกาสนี้คุณภัทราวดี มีชูธน ได้จัดโครงการมอบทุน การศึกษาให้แก่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษแต่ขาดปัจจัย เพื่อสร้างให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในสาขาต่าง ๆ ดังเช่นเคยปฏิบัติ ตลอดมา ณ ภัทราวดีเธียเตอร์

ab2435_157174469e24453886897b3656b9c8df_mv2
ab2435_67212c699f524b548bcbdf40fd6e49ff_mv2_d_2048_1366_s_2
ab2435_e56198c38bd848cfb8892cd342aace35_mv2
ab2435_1a7d1a3ea455427ab24f5916ad8f911b_mv2

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

"เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ สามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ มาผสมผสานในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันโลก และเติบโตเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาชีพ"

ภัทราวดี มีชูธน

ผู้ก่อตั้ง, ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน