นโยบายของโรงเรียน

 1. พัฒนานักเรียนให้มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา

 2. สร้างให้นักเรียนมีความมั่นใจ เห็นคุณค่าของตนเองและเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

 3. ทุกคนในโรงเรียนมีฐานะเท่าเทียมกัน และมีความเป็นประชาธิปไตย

 4. ทุกคนมีความรักความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

 5. มีคุณธรรม 4 ประการ คือ
  • สัจจะ (ความจริง ความซื่อสัตย์)

  • ทมะ (ข่มใจ มีเหตุผล)

  • ขันติ (ความอดทนอดกลั้น)

  • จาคะ (แบ่งปัน)

  และยึดถือค่านิยม 5 ประการ ได้แก่

  • ความจริง

  • ความอดทนอดกลั้น

  • ขยันหมั่นเพียร

  • รักชาติศาสนกษัตริย์

  • ปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา

 6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 7. เข้าใจและปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

 8. มีความทันสมัย รู้เท่าทันโลก อย่างมีรสนิยม

ab2435_157174469e24453886897b3656b9c8df_mv2
ab2435_67212c699f524b548bcbdf40fd6e49ff_mv2_d_2048_1366_s_2
ab2435_e56198c38bd848cfb8892cd342aace35_mv2
ab2435_1a7d1a3ea455427ab24f5916ad8f911b_mv2

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

1. มุมมองด้านการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์

 1. จัดการเรียนการสอนตามสาระวิชา
 2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด

ตัวชี้วัด

 1. หลักสูตรสถานศึกษามีความครอบคลุมความสามารถผู้เรียน

 2. ผู้เรียนได้รับการเส่งเสริมตามความถนัด

 3. มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

2. มุมมองด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้

กลยุทธ์

 1. ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้

 2. บูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นองค์ความรู้

 3. พัฒนาความถนัดของผู้เรียนให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

 4. บูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน จนสามารถประมวลเป็นองค์ความรู้

 5. พัฒนาความถนัดของผู้เรียนให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ

 6. สร้างทักษะในการสื่อสาร

ตัวชี้วัด

 1. ผู้เรียนมีวิธีการในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 2. ผู้เรียนสามารสร้างความรู้องค์รวม จากการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. ผู้เรียนพัฒนาทักษะตามความถนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 5. ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้ฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

 6. ผู้เรียนสามารสร้างความรู้องค์รวม จากการบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 8. ผู้เรียนพัฒนาทักษะตามความถนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 9. ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้ฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

 10. ผู้เรียนสามารถสื่อสารความคิด ความรู้และความต้องการของตนเอง

 11. ผู้เรียนมีความเข้าใจผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 12. ผู้เรียนมีมารยาทที่งดงาม เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ไทยและสากล