โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

 
ยินดีต้อนรับสู่

ใช้ศิลปศาสตร์ในการเรียนรู้ เพื่อค้นพบความถนัด พัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ​
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
8 วิชาสามัญ

 

วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย |
สังคม | พละ | นาฏศิลป์ ดนตรีไทย | การงานอาชีพ

 

และภาษาจีน สำหรับนักเรียนที่สนใจ

ptvdg2
ptvdg6
ptvdg3
ptvdg4

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2566

การประเมินคุณภาพภายใน

SAR ปี 2565

กิจกรรมล่าสุด

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

​ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนามนุษย์ และการ พัฒนามนุษย์คือการให้การศึกษา ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิชาการและนำมาปฏิบัติได้ อย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมโลกกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างมีความสุข

ผนวกกับประสบการณ์การทำงานกว่า 40 ปี ในการพัฒนาเยาวชนผ่านศิลปะการแสดง และได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากให้กับประเทศไทย คุณภัทราวดี มีชูธน จึงได้รวบรวม ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และสานุศิษย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตามความถนัดเพื่อให้ค้นหาตนเองเพื่อการเติบโตเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาชีพ