ประถมศึกษา

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 15 คน

แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ถึง สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม

 

ภาคเรียนที่ 2
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนธันวาคม

 

ภาคเรียนที่ 3
สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ถึง สัปดาห์แรกของเมษายน

124120439_3862937350385819_9148098066709232557_n
260186452_4978463352166541_1029299382110493387_n
247730949_4940940032585540_1375278109103175513_n
120852233_3766745200005035_8130938275348045124_n

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

 

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

62/63 หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์: 081-985-6954 / 081-813-9631 / 032-827-814

หลักฐานในการสมัครเรียน

 
 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด
 5. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.1 , ปพ. 7 ) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา
 6. หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.6) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 8. รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป

ระเบียบการชำระเงิน

 

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย :

 • ค่าแรกเข้าจำนวน 40,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น) “บัญชีมูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

วิธีการชำระเงิน :

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประถมศึกษา ชื่อบัญชี “โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน (ปฐมวัย)” เลขที่บัญชี 594-2-11629-3 ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 • ** ส่งสำเนาใบโอนเงินที่ได้รับจากธนาคารทาง
  Line : 081-813-9631 / 081-985-6954 และมารับใบเสร็จในวันที่มอบตัว