เตรียมอนุบาลและอนุบาล

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นดังต่อไปนี้

 • ระดับชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3

ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 15 คน (ไม่รับนักเรียนประจำในระดับอนุบาล)

วิธีการรับสมัคร

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 :

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน
 • ทดสอบพัฒนาการนักเรียนด้วยแบบทดสอบ Denver II

Denver II เป็นแบบทดสอบพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี สำหรับคัดกรองเด็กทั่วไปที่ไม่มีความผิดปกติ ไม่ได้เป็นแบบทดสอบเชาว์ปัญญา (IQ Test) ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการวินิจฉัยว่าเด็กเป็นอะไร เช่น เป็นเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Learning Disability) มีความผิดปกติทางการภาษา (Language disorder) หรือมีปัญหาทางอารมณ์ (Emotional disturbance) การทดสอบพัฒนาการแบบ Denver II นี้ เป็นการเปรียบเทียบความสามารถด้านต่างๆ กับเด็กปกติในวัยเดียวกันเท่านั้น

ab2435_59ab89bb4bf149f3965e13dd779c777d_mv2_d_1773_1330_s_2
ptvdg5
ab2435_ea9578224ffb4e51bf4c51e3cdca50d8_mv2_d_2048_1536_s_2
ab2435_d001c35f3049446b94c9a4a974155a3b_mv2_d_1773_1330_s_2

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

 

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ปฐมวัย)

62/63 หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์: 081-985-6954 / 081-813-9631 / 032-827-814

หลักฐานในการสมัครเรียน

 
 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป
 6. ใบรับรองการศึกษา หรือหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
 7. สำเนาสมุดสุขภาพประจำตัว
 8. กรณีชาวต่างชาติ
  1. สำเนาหน้า Passport ของบิดา มารดา และนักเรียน
  2. สำเนาสูติบัตรฉบับแปลไทย
  3. สำเนาทะเบียนบ้านในประเทศไทย

ปีการศึกษา 2566

 
เกณฑ์การนับอายุนักเรียน

เตรียมอนุบาล

รับนักเรียนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 31 พฤษภาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2564
(อายุ 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รับนักเรียนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 31 พฤษภาคม 2562 – 30 พฤษภาคม 2563
(อายุ 3 ปี – 3 ปี 11 เดือน 29 วัน)

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

รับนักเรียนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 31 พฤษภาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2562
(อายุ 4 ปี – 4 ปี 11 เดือน 29 วัน)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

รับนักเรียนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 – 30 พฤษภาคม 2561
(อายุ 5 ปี – 6 ปี 4 เดือน 29 วัน)

ระเบียบการชำระเงิน

 

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย :

 • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น) “บัญชีมูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 594-2-24064-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

วิธีการชำระเงิน :

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สำหรับระดับชั้น เตรียมอนุบาลและอนุบาล ชื่อบัญชี “โรงเรียนภัทราวดี แผนกอนุบาลเลขที่บัญชี 594-2-38825-6 ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินที่ได้รับจากธนาคารทาง
  Line : 081-813-9631 / 081-985-6954 และมารับใบเสร็จในวันที่มอบตัว