เตรียมอนุบาลและอนุบาล

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับระดับชั้นดังต่อไปนี้

 • ระดับชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3

ทุกระดับชั้นรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง ทั้งประจำและไป-กลับ ระดับชั้นละ 1 ห้อง/ จำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 15 คน

วิธีการรับสมัคร

ระดับชั้นอนุบาล 1-3 :

 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน
 • ทดสอบพัฒนาการนักเรียนด้วยแบบทดสอบ Denver II
ab2435_59ab89bb4bf149f3965e13dd779c777d_mv2_d_1773_1330_s_2
ptvdg5
ab2435_ea9578224ffb4e51bf4c51e3cdca50d8_mv2_d_2048_1536_s_2
ab2435_d001c35f3049446b94c9a4a974155a3b_mv2_d_1773_1330_s_2

สถานที่และเวลาเปิดรับสมัคร

 

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ปฐมวัย)

62/63 หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์: 081-985-6954 / 081-813-9631 / 032-827-814

หลักฐานในการสมัครเรียน

 
 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา และนักเรียน ( ขนาด A4 ) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 2 ชุด
 5. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.1 , ปพ. 7 ) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา
 6. หลักฐานทางการศึกษา (ปพ.6) สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 8. รูปถ่ายครอบครัว ขนาด 4*6 จำนวน 1 รูป

ปีการศึกษา 2566

 
เกณฑ์การนับอายุนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

รับนักเรียนอายุ 3ปีบริบูรณ์ นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2566

(เกิดตั้งแต่ 31พฤษภาคม 2562 ถึง 30พฤษภาคม 2563)

 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

รับนักเรียนอายุ 4 ปีบริบูรณ์ นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2566

(เกิดตั้งแต่ 31พฤษภาคม 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2562)

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

รับนักเรียนอายุ 5 ปีบริบูรณ์ นับอายุถึง 30 พฤษภาคม 2566

(เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2561)

ระเบียบการชำระเงิน

 

ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย :

 • ค่าแรกเข้าจำนวน 20,000 บาท ให้ชำระในวันที่สมัครเรียนและผ่านการคัดเลือกแล้ว (ชำระเมื่อแรกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น) “บัญชีมูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 594-2-24064-8 ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ค่าเล่าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ครั้งต่อหนึ่งปีการศึกษา ชำระเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3

วิธีการชำระเงิน :

สามารถชำระเงินได้ด้วยตนเอง หรือโอนเงินผ่านธนาคารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สำหรับระดับชั้น เตรียมอนุบาลและอนุบาล ชื่อบัญชี “โรงเรียนภัทราวดี แผนกอนุบาลเลขที่บัญชี 594-2-38825-6 ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินที่ได้รับจากธนาคารทาง
  Line : 081-813-9631 / 081-985-6954 และมารับใบเสร็จในวันที่มอบตัว